liceoartisticolisippo-ta
» » Tshekatsheko ya dingwalo tsa Sesotho sa Leboa: Mphato wa lesome

Tshekatsheko ya dingwalo tsa Sesotho sa Leboa: Mphato wa lesome ebook

by M Dona


Direto tsa sesotho sa leboa. 82 people like this topic. Want to like this page?

Direto tsa sesotho sa leboa.

These two also encompass a number of dialects, and all three overlap somewhat

These two also encompass a number of dialects, and all three overlap somewhat.

Dingwalo tša sebjalebjale di hlalošwa e le go ngwala ka ga lefase go tloga . E hlaloša gape le gore, ke mohuta wa bokgabo woo o nago le selo sa go feta kanegelo fela.

Dingwalo tša sebjalebjale di hlalošwa e le go ngwala ka ga lefase go tloga ngwagakgolong wa lesometshela go fihla bjale. Ke ka lebaka la eng re bala dingwalo? Dingwalo di emetše leleme goba batho; setho le tlwaelo. Le ge mehuta ye ya kanegelo e swana ka mahlakoreng a mantši, wo mongwe le wo mongwe o na le pharologantšho ya wona o le tee yeo e sa swanego le ya ye mengwe. Go bohlokwa gore baithuti ba dikanegelo tša sebjalebjale ba tsebe dipharologantšho tše. . 1 Padi Padi e wela ka fase ga legoro la dingwalo leo le bitšwago senonwane.

Sesotho sa Leboa (Honase) Dingwalo. Mamogobo: Mongwadi wa padisetso. Tshekatsheko ya Dikanegelokopana tsa . Sesotho sa Leboa (1992) Ie Thutadingwalo ya Sesotho sa Leboa 2 (1993); . Mphahlele: Lenong la Gauta (1982); . Pretoria: Yunibesithi ya Pretoria. Hons) Sesotho Sa Leboa. Pretoria: Yunibesithi ya Tshwane. Serudu: Lenong la Gallta (1982); . Mampuru: Critical assessment of Lenong la Gauta as a detective novel (story) (1986) and . Mahapa: Papetso ya dikanegelotseka tsa Lebopa.

Tlhalošo ya ditiragalo tša sengwalo sa phatose, e yo kgonthišwa ka go sekaseka kanegelo ya go ngwalwa ke.

Tlhalošo ya ditiragalo tša sengwalo sa phatose, e yo kgonthišwa ka go sekaseka kanegelo ya go ngwalwa ke Phatudi ka ngwaga wa 1964 gore go tle go gatelelwe tharollo ya kgakanego le tlabego tšeo di felago di rotoša hlogo ya go lebana le go ba gona ga kwelobohloko dingwalong tša mohuta wo wa masetlapelo le phatose. Nyakišišo e yo kgonthiša ge tlhokofalo ya Tladi (moanegwathwadi wa phatose) e tsoša tlabego le kgakanego ka tsela ya kwelobohloko ye kgolo go setšhaba. Do you want to read the rest of this article? Request full-text.

Опубликовано: 24 сент. 2017 г. How to pronounce Sesotho sa Leboa. 25 Best Places to Visit in Europe - Travel Europe - Продолжительность: 25:55 touropia Recommended for you.

Ha o hloname O ntlhoholetswe O nyoretswe lerato O nyoretswe o sa bo hlothe bosiu O lla sa mmokotsane seboko sa hao Se matha la Ntshwekge se fihle Ho nna hara mathata se re.

1. Kgutlela hae. Ha ngata o rata hore Kgutlela hae. Ba nqetile basadi ba Kgauteng. Ke tla kgutlela ho wena jwang Moratuwa ke ile ka ba bohlaswa ka Bapala ka bophelo ba ka ka swaswa Ka lerato la hao ka senya letjhelete ya ho Phidisa wena le bana ba rona ke boela Ho lona jwang ha ke sana seriti bohlale bo Fedile ke kakatletse matsoho? Ha o hloname O ntlhoholetswe O nyoretswe lerato O nyoretswe o sa bo hlothe bosiu O lla sa mmokotsane seboko sa hao Se matha la Ntshwekge se fihle Ho nna hara mathata se re.

Ngwanaka O Tlo Gola book. Goodreads helps you keep track of books you want to read. Start by marking Ngwanaka O Tlo Gola: Kgoboket'so YA Direto T'Sa Sesotho Sa Leboa as Want to Read: Want to Read savin. ant to Read.

Tshekatsheko ya dingwalo tsa Sesotho sa Leboa: Mphato wa lesome ebook
Author:
M Dona
Subcat:
EPUB size:
1225 kb
FB2 size:
1998 kb
DJVU size:
1111 kb
Publisher:
Bard Technique Guides; 1st edition (1990)
Rating:
4.9
Other formats:
doc azw mbr lit
© 2018-2020 Copyrights
All rights reserved. liceoartisticolisippo-ta.it | Privacy Policy | DMCA | Contacts